ADVOKAT FIRMAN LYXELLS INTEGRITETSPOLICY

Advokatfirman Lyxell AB (”advokatfirman”, ”vi” eller ”oss”) är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som advokatfirman behandlar. All behandling av personuppgifter sker därför i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När olika personer, t.ex. kunder, kunders företrädare, samarbetspartners eller ombud, motparter eller deras ombud, har kontakt med advokatfirman, medför det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. I verksamheten sker också insamling och behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner hos leverantörer och andra externa parter. Vidare kommer den som skickar in spontana jobbansökningar att lämna personuppgifter till oss.

Nedan beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter i de situationer som beskrivits ovan.

Denna integritetspolicy innehåller följande information:

 1. Dina rättigheter
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
 3. Vad är den lagliga grunden för vår behandling?
 4. Vem har tillgång till de personuppgifter som vi behandlar?
 5. Hur länge sparas uppgifterna?
 6. Kontaktuppgifter

1. Dina rättigheter

Advokatfirman Lyxell AB, 556843-5290, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, bedriver advokatverksamhet och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har den vars personuppgifter vi behandlar (”du”) rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade.

Du har rätt att:

 1. få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig,
 2. begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättas,
 3. begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet) eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas,
 4. invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt att återkalla lämnat samtycke,
 5. under vissa förutsättningar, rätt att få ut sådana personuppgifter som denne tillhandahållit i ett maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), samt
 6. rätt att inge klagomål om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

 

Ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade på grund av den tystnadsplikt och den arkiveringsskyldighet som gäller för advokater.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på ralf@lyxell.law eller per brev till adressen ovan.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. I de flesta fall samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vi inom ramen för ett uppdrag får information om berörda personer utan att informationen kommer direkt från dem, t.ex. avseende motparter och deras företrädare. I den senare kategorin ingår domare, konsulter, vittnen, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalsparter eller liknande. Vi kan även i vissa fall komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från andra källor, t.ex. sökresultat från allmänt tillgängliga sökmotorer, databaser och register.

De personuppgifter vi behandlar i ovan nämnda sammanhang kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (t.ex. födelsedatum eller personnummer), faktureringsinformation (t.ex. kontonummer).

Vi kan inom ramen för våra uppdrag behandla enskilda uppgifter om lagöverträdelser eller andra särskilda kategorier av personuppgifter som är relevanta för uppdragets genomförande. Uppgifter om lagöverträdelser som vi behandlar utgörs av uppgift om näringsförbud, penningtvätt eller annan brottslig gärning. Enstaka känsliga personuppgifter som vi behandlar kan röra ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv – om det är relevant för uppdraget.

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon- eller videosamtal och e-post, vilket i princip alltid innebär personuppgiftsbehandling. Den som ringer, deltar i videossamtal eller skickar e-postmeddelanden till oss, lämnar i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till en individ.

3. Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Personuppgiftsbehandlingen i samband med uppdrag sker för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra kunders intressen, ha kontakt med motparter och andra personer kopplade till uppdraget, sköta administrationen i samband med de uppdrag vi åtar oss samt uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag och Advokatsamfundets regelverk.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse (t.ex. enligt tillämplig bokförings- och penningtvättslagstiftning samt Advokatsamfundets regelverk):

 • För genomförandet av jävskontroller för att advokatfirman ska kunna fullgöra sin skyldighet att utesluta intressekonflikter.
 • För att efter avslutat uppdrag arkivera handlingar.
 • För att i tillämpliga fall kunna iaktta de särskilda regler som ställs kring penningtvätt och terrorism.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser:

 • För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdragsavtal med kunden.
 • För att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar kopplade till advokatfirman.
 • För att kunna hantera och administrera advokatfirmans bokföring och redovisning.
 • För att kunna hantera och administrera kundfordringar som uppkommer inom ramen för ett uppdrag.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse:

 • För att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss.
 • För att kunna kommunicera via e-post, videomöte, post och telefon.
 • För att kunna administrera och boka möten.
 • För att administrera och fullgöra våra förpliktelser gentemot våra leverantörer eller dess företrädare.

 

I de fall som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på en intresseavvägning, bedömer vi att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår kunds eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen och/eller grundläggande rättigheter och friheter.

4. Vem har tillgång till de personuppgifter som vi behandlar?

Eftersom advokatverksamhet omfattas av lagstadgade krav om advokatsekretess och tystnadsplikt delar vi bara dina personuppgifter i vissa särskilda fall:

 • Om nödvändigt, andra konsulter som tillsammans med advokatfirman företräder dig.
 • Motparter inom ramen för uppdraget.

Dina personuppgifter delas även med vår IT- och systemleverantörer, s.k. personuppgiftsbiträden.

Dina personuppgifter lämnas i tillämpliga fall även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter:

 • Kundens försäkringsbolag, revisorer eller annan i enlighet med kundens instruktion.
 • Motpartsombud inom ramen för uppdraget.
 • Om vårt uppdrag rör en tvist, till domstol eller skiljenämnd.
 • Myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag, ex. Kronofogden.
 • Banker för kundmedel.
 • Polis eller Finanspolisen om sådant utlämnande föreskrivits i lag.
 • Advokatsamfundet om sådan skyldighet föreligger.

5. Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, såvida inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt tillämplig lag eller Advokatsamfundets regelverk.

Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt vår kund eller dess företrädare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till kunden. För att uppfylla lagkrav eller om vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning, kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Vi är enligt Advokatsamfundets regelverk skyldiga att bevara uppgifter hänförliga till ett uppdrag under tio år efter ärendets avslutande eller om påkallat under en längre tid.

Vi behandlar även begränsad information för att kunna uppfylla skyldigheter i samband med genomförandet av jävskontroller och vid försvar av rättsliga anspråk i tio år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju år enligt bokföringslagen.

6. Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Ralf Lyxell, Advokatfirman Lyxell AB, 556843-5290, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad. E-post: ralf@lyxell.law