Tjänster

Start > Tjänster > Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Om du frågar mig, är ett aktieägaravtal bolagets viktigaste avtal. Processen som leder fram till av ett aktieägaravtal har stor betydelse för hur bra samarbetet kommer att fungera i framtiden. Jag vill samla delägarna och få dem att reflektera över sitt samarbete, oavsett om det är fråga om en förlängning av ett pågående samarbete eller om det är en ny konstellation. Delägarna investerar ju inte bara i ett bolag, utan även i en mångårig relation. Ju tydligare delägarna kan vara med sina egna avsikter och möjligheter, desto bättre kommer samarbetet att bli.

Jag tycker att man bör se aktieägaravtalet som något mer än en manual för hur eventuella framtida problem ska lösas. Min rekommendation till delägarna är därför att börja med att ta fram ett ägardirektiv, och inte sällan hjälper jag till även i det arbetet. Ett annat viktigt dokument för det goda samarbetet är, hur knastertorrt det än kan verka, styrelsens arbetsordning. I det lägger vi grunden styrelsens arbetssätt och därmed ramarna för ägarnas ambition med styrelsen som beslutsfattande organ.

Sedan måste man såklart vända och vrida villkoren för delägarskap (enter), när man som delägare får eller måste lämna ägarkretsen (exit) och till vilket pris (värdering) samt hur man fattar beslut i viktiga frågor (beslut). Men det är standardfrågor som alla aktieägaravtal ska innehålla. Jag vill vara med och ta fram något därutöver!